EL TERCER PROTOCOLO


LA REPROGRAMACIÓ GLOBAL DEL PACIENT

Quan aquesta tècnica és aplicada, el pacient s'acomoda estirat de cúbit supí (panxa amunt) a una llitera. Físicament no es troba connectat a cap mena d'ingeni, ni rebent radiacions que vinguin de cap aparell, o sotmès a res que li pugui portar algun model de molèstia o agressió. La Bioinformació Analògica continguda en els diferents elements que componen l'equip terapèutic, tal com ja s'ha explicat, no emeten expressament cap mena de radiació, ja que únicament s'utilitza la radiació que emet el propi malalt/a.

El pacient tan sols es troba en contacte físic amb la mà esquerra del Biocibernetista, el qual se situa assegut a la capçalera de la llitera, de cara al malalt/a, mentre que, amb el seu dit gros de la ma esquerre, detecta successivament el sis polsos que s'utilitzen en aquesta teràpia, i amb la mà dreta utilitza els elements propis de la mateixa.

El Tercer Protocol d'aplicació de la BCQH, en tot el seu context, que inclou la detecció dels polsos situats a ambdós canells del pacient, permet que l'activitat restitutòria operi directament dins l'àrea etiològica del malat/a sense que sigui necessari efectuar el clàssic diagnòstic previ. Això és possible donat que la sessió terapèutica comença per una anàlisi de tipus paramètric biocibernètic energètic a través dels polsos, que és el que permet situar directament els elements en un dels sis extrems dels tres eixos i ocupant el pla apropiat que es correspon amb la naturalesa etiològica del problema.

Polsos que aportaran al Biocibernetista tota la informació necessària per a aplicar correctament els diferents moviments de la BCQH.

En aquest mètode terapèutic, el Biocibernetista només obeeix el senyal dels polsos del malalt/-a, i res podrà fer pel seu propi compte, ja que haurà d'atendre's a les directrius de la informació que rep dels polsos del pacient conceptualitzades en el protocol. D'aquesta manera, el Biocibernetista podrà reconèixer en el malalt/a el grau de desacord que existeix entre aquest i el referencial (estat coherent del codi de l'holoinformació continguda dins l'equip terapèutic), el que li permetrà situar correctament els esmentats elements en els eixos i posicions específiques en els plans corresponents al voltant del cap del malalt/a, amb la finalitat que el seu sistema biocibernètic, mitjançant la seva radiació de comportament polsant, efectuï la peculiar lectura del contingut dels mateixos i estimuli d'aquesta forma la seva autorreprogramació.

El Biocibernetista, després de col·locar els elements "Micro" i "Macro" en el lloc que correspon, aguantarà amb la seva mà dreta un tercer element terapèutic, el cilindre anomenat "Test" que, successivament, situarà en els diferents paràmetres vectorials de reflexologia, propis d'aquesta teràpia, estímul del qual se'n servirà el malalt/a per tal de poder reorganitzar per ell mateix/el seu sistema psicosomàtic en forma global u holística, sense que en cap cas es trobi forçat a una regulació energètica que el pugui perjudicar. Es tracta, doncs d'un equilibri en el que, en ser el propi malalt/a el que executa la funció curativa, i fins on arribin les seves possibilitats naturals restitutòries, mai, podrà fer-se mal. (Veure imatge de l'equip terapèutic bàsic).

Tots aquests paràmetres han pogut ser descrits a partir de perllongar l'observació en el temps, sent posteriorment detallats, conceptualitzats i afegits com a elements imprescindibles a utilitzar en la regulació terapèutica.

Els aspectes a estimular, reequilibrar i desinterferenciar en el pacient són:

--Aspecte Matèria - Yin:
1er
- La zona de les amígdales (amb cicatrius o sense cicatrius).
2on - L'estructura maxil·lar mandibular. Dissipació temporal de les interferències dels elements dentals.
3er - Tots els sinus. Correcció de les ressonàncies anòmales interferencials.
Maxil·lars, nasals, esfenoides i frontals.

--Aspecte Neutre: La seva estimulació augmenta la capacitat comparativareactiva del pacient, que incrementa el rendiment de la sessió terapèutica.
4t -La línia sagital cranial.
5e - L'estimulació dels dos hemisferis.
6e - La lateralitat.

--Aspecte Subtil - Yang:
7è -
Correcció de les vuit Esferes Emocionals.
8è - Els fluxos diagonals dels plans que corresponguin estimular.
- El retorn de les fugues de bioinformació del NBCH.

Aquesta sèrie es repeteix en els quatre cicles que consta el Tercer Protocol, amb la finalitat de consumir en la seva totalitat les possibilitats de lectura dels mòduls "Micro" i "Macro". Els mòduls canvien de posició en cada cicle per tal que pugui succeir tot això.

El que permetrà que els nou nivells, mitjançant l'estímul dels seus diferents vectors, efectuïn totes les lectures possibles. En cadascun dels cicles, i en cadascuna de les sequències, el Biocibernetista podrà comprovar a través del pols del pacient el grau de restitució que adquireix el malalt/a a mida que avança la sessió. Alhora, el pacient acostuma a manifestar sensació de milloria.

Aquesta teràpia habitualment és aplicada en sessions periòdiques, amb intervals determinats pel Biocibernetista, segons l'estat de salut del pacient, encara que, d'ordinari s'aplica una vegada a la setmana, per anar després espaiant les sessions a quinze dies, tres setmanes, etc. En determinades circumstàncies, on el delicat estat del pacient/a ho pugui indicar, aquesta tècnica pot aplicar-se en més d'una ocasió per setmana.