LES BASES

FONAMENTS DE LA BIOINFORMACIÓ ANALÒGICA INTERACTIVA I LES
SEVES BASES CIENTÍFIQUES, ANTIGUES ORIENTALS
I MODERNES OCCIDENTALS

El Tao és U
L'U mostra la seva naturalesa Dual.
La Dualitat es manifesta com Trinitat.
I la Trinitat es multiplica fins l'Infinit, l'U.
Dao De Jing (Tao Te Ching o King))
"Alfa i Omega". El Tot Universal.

El Grafisme d'en Fu Xi, la Taula Periòdica Universal, mostra dos grups de trigrames disposats de forma de cercle en posició ortogonal al seu radi; quatre dels trigrames tenen un valor de predomini energètic Yin (polaritat negativa), i els altres quatre el tenen Yang (polaritat positiva). La Taula Periòdica Universal està basada en la descripció de l'àtom, el qual en forma de grafisme analògic, mostra el codi de la creació i el desenvolupament del Cosmos Univers.

Llegint des del centre cap a la perifèria, la fase Yin descriu l'estructura de l'Univers primitiu (el Big Crush), el principi de la creació, i la fase Yang descriu l'Univers actual en expansió (el Big Bang). (Veure imatge exemple de com l'equació d'en Fu Xi és el model de l'àtom) - (Veure imatge exemple de com els Trigrames d'en Fu Xi són freqüències de color).

L'equació d'en Fu Xi, analògicament és en ella mateixa el senyal quàntic de la primera energia dels elements que componen l'àtom i l'Univers. En la fase negativa (els quatre trigrames Yin), i segons el periple que descriu la corona electromagnètica de l'àtom, que gira cap a l'esquerra, trobem primer el trigrama senyal del qual correspon als Neutrins, el següent és el que correspon al senyal dels Protons, el tercer és el que correspon al senyal dels Electrons, i el quart és el del senyal dels Neutrons. Des d'aquest punt, la trajectòria de la corona electromagnètica efectua un canvi de fase travessant diametralment l'equació, per a iniciar la fase positiva (els trigrames Yang), girant en sentit horari (dreta). Seguint aquesta trajectòria, trobem primer el trigrama que es refereix al senyal dels Antineutrons, per a continuació, passar al que és el senyal dels Antielectrons (Positrons), i, posteriorment, arribar al tercer de la fase positiva i el sèptim de l'equació, el qual és el senyal dels Antiprotons, per a finalitzar el recorregut de la corona electromagnètica en el darrer, que és el senyal dels Antineutrins. (Veure imatge de com els trigrames d'en Fu Xi són el model de les partícules fonamentals i representatius de les quatre forces fonamentals).

Com explicaven els antics mestres xinesos, la Taula Periòdica Universal d'en Fu Xi és en realitat el mateix codi de la Llei que descriu la raó de l'origen i desenvolupament del Cosmos Univers, amb tots els esdeveniments i fenòmens que l'estructuren, inclosa la vida. Aquesta Equació Universal és la descripció del mateix àtom. Així doncs, per exemple, cadascun dels monogrames que formen els vuit trigrames d'aquesta equació, és representatiu d'una de les vint-i-quatre partícules fonamentals descrites per l'actual física de partícules. Aquests formen dos grups: dotze són considerats matèria (Yin), representats per una línia tallada (corda en vibració), per la qual cosa són perceptibles, i els dotze restants antimatèria (Yang), representats per una línia sencera (corda en estat de repòs), per això són imperceptibles. Les partícules d'antimatèria han estat detectades els anys noranta pels científics del CERN a França, confirmant d'aquesta manera les prediccions efectuades ja fa anys per altres experts en la matèria.

Els monogrames coincideixen amb la descripció que fan un determinat col.lectiu de físics de partícules al respecte de les mateixes. Segons ells, no es tracta d'objectes esfèrics punctiformes sinó que les descriuen com a objectes allargat que vibren com una corda de violí Per aquesta raó les han anomenat "cordes".

Les del tret tallat, Yin matèria, són les "cordes" que vibren, i les Yang antimatèria són les de la línia sencera, representativa de la "corda" en estat de repòs. La semblança entre la descripció científica de les partícules fonamentals ("cordes") i els monogrames (trets) dels trigrames és més que evident.

Una descripció de les partícules fonamentals de l'àtom com a model de "cordes" es troba en un article publicat en el número de Març de 1996, pàg. 70, de la revista "Investigación y Ciència", una traducció a l'idioma castellà de la revista "Scientific American" firmat pel periodista Madhusree Mukerjee, especialitzat en temes de física quàntica, en el que descriu un treball portat a terme per un grup de físics de partícules; l'article es titula "La Teoría del Todo" ("The Theory of Everything"). A peu de la il·lustració número dos de l'article, que fa referència a les vibracions possibles induïbles a una "corda", diu el següent:
"DIVERSOS TIPUS DE VIBRACIONS QUE PODEN INDUIR-SE A UNA CORDA. La mecànica quàntica admet que les ones s'interpretin com a partícules. Si els bucles de corda d'uns 10 menys 33 (exponencial) centímetres de longitud són els constituents fonamentals de la matèria, les seves energies vibratòries seran les masses de les partícules fonamentals: Electrons, Quarks i Fotons."

El dibuix al qual ens referim mostra quatre moments vibratoris diferents, disposats per l'ordre que bàsicament poden induir-se les diferents vibracions a una corda. Aquests dibuixos encaixen perfectament en la disposició i la forma dels quatre trigrames Yin de l'equació d'en Fu Xi. El quart trigrama Yin, com ja és conegut, forma un mateix cos amb el cinquè, el qual és considerat Yang. Curiosament, la forma vibratòria del dibuix de la quarta corda obeeix a la forma integrada dels dos trigrames. (Veure com els monogrames són representatius de les "cordes").

Cadascun dels tres monogrames que formen els trigrames és representatiu d'una partícula fonamental, un "Quark" o un "Leptó", segons de l'element que es tracti. Els quatre trigrames Yin representen a la matèria (l'àtom perceptible -les partícules fonamentals-). Els quatre trigrames Yang a l'antimatèria, components de l'antiàtom (imperceptible) i, en conseqüència, de les antipartícules. No hem d'oblidar que els nostres organismes es troben íntegrament formats per aquesta classe d'elements i que el Cosmos Univers es troba igualment constituït en la seva totalitat pels mateixos elements, raó per la qual, inevitablement, un sistema viu haurà de respondre a aquesta equació arquetípica. Aquesta breu descripció de l'Equació d'en Fu Xi ens aporta suficients dades com per a poder confirmar que el coneixement dels antics mestres xinesos es va avançar uns milers d'anys a la ciència actual.

Podria crear susceptibilitats en el lector que coneix aquesta equació el fet que els trigrames, que es diferencien entre ells com elements matèria i antimatèria, es trobin també compostos per dues classes de monogrames, Yin (matèria) i Yang (antimatèria) i és que aquells antics científics, extraordinàriament avançats al nostre temps, coneixien la simbiosi interactiva de la dualitat de l'Univers, és a dir, que la matèria i l'antimatèria es troben juntes per la mateixa naturalesa de la mecànica quàntica, descrita en el text que al començament d'aquest informe defineix la paraula "quantum".

Aquells savis, a més a més dominaven el sentit d'un tercer concepte, el d'allò que és immaterial. Es tracta de la fusió de les dues anteriors, o sigui, la Unitat. Idea aquesta, un tant complexa d'assumir, però que és aconsellable sigui practicada pel lector, ja que li podrà aclarir moltes incògnites de la pròpia existència de les coses i d'ell mateix. Com unitat biòtica, nosaltres, igualment, estem constituïts per tres aspectes: un òvul (aspecte matèria), un espermatozoide (aspecte antimatèria) i l'esperit (allò immaterial).