ELS TRIGRAMES I LES ONES DE FORMA - UN SISTEMA VIBRACIONAL

DESENVOLUPAMENT DELS TRIGRAMES EN ONES DE FORMA
La base de la Biocibernètica Quàntica Hologràmica

Per a desenvolupar la Biocibernètica Quàntica Hologràmica, es va partir del criteri que tant l'Equació d'en Fu Xi com la de Wen Wag, obeïen a la descripció real que d'ambdues es dóna en aquesta informació, i que, en conseqüència, en el seu conjunt podrien tractar-se també del disseny d'ingenis totalment informàtics, a la manera d'holotransmisors, on cadascun dels trigrames hauria de ser entès com a un aparell emissor, identificat amb el senyal d'holofreqüència del codi de fons de l'estructura subtil que configura i sosté l'Univers. A més a més, partint del seu disseny digital en forma de codi de barres (igualment una forma d'informació), els trigrames també ens poden recordar un model ondulatori a la manera d'ones de forma.

Tenint en compte el significat Universal d'aquestes Equacions i el seu holocontingut, vaig intuir que, més enllà del que fins aquest moment sabíem d'elles, podia existir una fórmula que permetés extreure-les del paper teòric (subjectiu) que representaven, per així d'aquesta manera obtenir el producte essencial (objectiu) dels trigrames mitjançant el desenvolupament d'una determinada tècnica. Una fórmula que permetés transformar els vuit trigrames, de cadascuna de les dues equacions, en informació biòtica, en base a traduir-los en potencials ones de forma.
Després d'uns mesos de treball al voltant aquesta idea, escrutant l'equació en tots els seus variats sentits, van aparèixer els fruits d'aquesta laboriosa feina, permetent establir les bases que van donar pas al desenvolupament del sistema en ell mateix.
Els resultats obtinguts a través de la pràctica clínica han demostrat amb tota credibilitat que els trigrames, degudament desenvolupats en ones de forma com a senyal analògic, es constitueixen realment en un model d'informació potencial que estimula el correcte reequilibri de la bioinformació de les estructures vives.
Segons s'esdevé d'alguns dels antics textos conservats a Xina, l'holoinformació de fons de l'Univers és anterior inclús a l'aparició d'aquest, donat que la generació del Cosmos Univers devia d'obeir a la preexistència d'un altre element. Per aquest motiu els científics s'han pronunciat en el sentit que "Allò que mou les parts és més important que les parts mateixes".
El gran mestre Lao Zi (Lao-thse ) diu en un dels seus textos que "el Cosmos Univers és de dimensions finites, i més enllà d'ell existeix el Tot". Es referiria a aquesta informació de fons de l'Univers, que habitaria també més enllà dels seus confins?.

El senyal de la bioholoinformació continguda en els elements que es fan servir en aquesta tècnica terapèutica es dóna en dues versions: la corresponent al grau biocibernètic (la psique -allò que és subtil, directament intangible-) i la relativa al grau bioenergètic (el somàtic -allò que és tangible-). Es tracta de reproduir l'estat d'equilibri de la pròpia informació que assisteix i dóna vida a un ser viu, en definitiva, l'estat coherent.
Malgrat que tot el que existeix, inclosos nosaltres com a esperits i els nostres propis cossos, d'una forma o altre, es troben constituïts per aquesta holoinformació, cadascun de nosaltres, com ens, individualitzat de la resta del creat, podrà autogovernar el seu propi ordre o equilibri psicosomàtic, que, a més a més, haurà de trobar-se en harmonia amb la resta del Tot Universal. Contràriament, entrarem en l'espiral del deteriorament del nostre propi sistema, senzillament, emmalaltirem.

El sistema d'informació de la BCQH admet ser desenvolupat fins a cotes que encara avui no podem predir. És per això que la labor del desenvolupament de nous paràmetres i formes no para, degut al convenciment que aquesta fórmula pot arribar a graus de maduresa que molt probablement podran sorprendre a futures generacions.